Goede gronden om Genesis te geloven

Het percentage volwassen Amerikanen dat gelooft in de gebeurtenissen die het Bijbelboek Genesis beschrijft, heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Dat blijkt uit de jongste cijfers die het Gallup Instituut vorige maand publiceerde. Zijn het scheppingsverhaal en de zondvloed fabeltjes?

JA

Veel mensen hebben geen boodschap meer aan Genesis. Uitkomsten van recente onderzoeken naar verwante thema’s als Schriftgezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel voor het leven laten vergelijkbare trends zien. Het lijkt dus veilig om te stellen dat het geloof in de scheppingsgeschiedenis en de zondvloed in de VS een dieptepunt bereikt heeft.

Dit heeft te maken met het intellectuele klimaat aan de meeste Amerikaanse universiteiten, waar op exclusieve wijze een materialistisch wereldbeeld wordt onderwezen. Daarmee wordt bij voorbaat uitgesloten dat er ook een niet-zichtbare werkelijkheid is. Men verwacht van studenten en wetenschappelijk personeel dat ze evolutie aanvaarden als de enige legitieme ontstaanstheorie.

Daar komt de invloed van de media bij. Alle belangrijke kranten en televisiezenders zijn in neoliberale handen. Deze media werken non-stop aan een wereldbeeld waarbij God irrelevant is en de Bijbel een menselijk boek vol fouten. Ook theologen die wetenschappelijk willen meetellen, moeten meedoen. Aan de meeste universiteiten leren aanstaande predikanten dat Genesis een door Joden uitgedacht verhaal is. Tijdens de ballingschap in de zesde eeuw voor Christus werden Babylonische en andere mythen geadopteerd en herschreven als Joods erfgoed. Vraag niet of Genesis waar is, maar onderzoek de theologische bedoeling. Het gaat niet om geschiedenis, maar om religieuze opvattingen van schrijvers en redacteurs over het ontstaan van de mens en de vroegste wereldgeschiedenis.

NEE

Vanuit de Nederlandse context bezien is het Amerikaanse cijfer bemoedigend te noemen. Het nieuwe dieptepunt ligt namelijk op 38 procent van een bevolking van meer dan 320 miljoen mensen. Toegeven, dertig jaar geleden was het percentage veel hoger. Toch zijn er in de VS nu meer dan 120 miljoen mensen die op grond van de Bijbel aanvaarden dat God de mensheid minder dan 10.000 jaar geleden geschapen heeft; dat Adam en Eva de voorvaders zijn van alle mensen en dat er een wereldwijde zondvloed plaatshad. Alle intolerantie in het hoger onderwijs ten spijt gelooft een op de vijf academici dat Genesis historisch betrouwbaar spreekt.

De helft van alle Amerikaanse protestanten en bijna twee op elke vijf rooms-katholieken denken dat Adam en de zondvloed geen fabeltjes zijn. Vooral het rooms-katholieke cijfer is opmerkelijk. Tot en met paus Pius X (1835-1914) was een creationistisch verstaan van de Schrift een vereiste voor alle gelovigen. Tegenwoordig wordt dit door de kerkleiding nauwelijks meer bevorderd. Blijkbaar zijn er op het grondvlak veel katholieken die de oude leer zijn blijven aanhangen.

Daar zijn goede theologische redenen voor. De denkfout die met name in atheïstische kring wordt gemaakt, is dat men doet alsof de Bijbel leert dat God de wereld geschapen heeft zoals die nu is. Dat miskent een belangrijk onderdeel van de boodschap van Genesis, de zondeval en zijn gevolgen. Volgens de christelijke leer bestaat de oorspronkelijke schepping niet meer, maar is deze is als gevolg van de zonde aangetast door vergankelijkheid, afbraak en dood. De Bijbel zegt dat alle schepselen zuchtend verlangen naar de dag dat God een nieuwe hemel en aarde gaat maken.

De huidige schepping is ‘onnatuurlijk’. Allerlei mechanismen (ziekte, verval, dood en overleving van dat wat zich het beste aanpast) op grond waarvan evolutionaire theorievorming plaatsheeft, zijn in hun huidige vorm deel van de gevallen wereld, niet van de oorspronkelijke goede schepping.

Volgens de Schrift komt er een herschepping van alles. Het gaat toe naar een nieuwe wereld, waar de dood niet meer zal zijn. Alles wat in de oude bedeling is misgegaan, zal verrekend worden. Eeuwige rekeningen zullen dorst naar gerechtigheid voor altijd lessen, ook waar aardse overheden faalden. Het wordt een wereld zonder ziekenauto, brandweer of politie, waar geweld geen bron voor inkomsten meer is.

DUS

Als de Bijbel gelijk heeft, en er minder dan 10.000 jaar geleden een gebeurtenis plaatsvond die alle spelregels over de werkelijkheid veranderde, kan het darwinisme nooit het ongelijk van Genesis bewijzen. Je kunt immers niet op basis van een ingrijpend gewijzigde werkelijkheid terugredeneren naar een oorspronkelijke schepping. Die is onbereikbaar geworden voor ons menselijk denken. De voorvraag is dus: bestaat God en spreekt Hij betrouwbaar? Het is bemoedigend dat 120 miljoen mensen dit bevestigend beantwoorden.

Oorspronkelijk artikel